پنج کلاه و سه نفر

فرض کنیم رنگ کلاه نابینا آبی بوده در این صورت اگر رنگ کلاه بینای دوم  نیز آبی باشد پس بینای اول می فهمد که کلاه او قرمز است چون  بیشتر از دو کلاه آبی وجود ندارد.

و اگر رنگ کلاه بینای دوم قرمز باشد بینای اول نمیتواند رنگ کلاه خود را تشخیص دهد پس بینای دوم باید بفهمد که رنگ کلاه خود قرمز است .

اما هیچکدام از دو بینا رنگ کلاه خود را تشخیص ندادند و این زمانی اتفاق می افتد که رنگ کلاه نابینا قرمز باشد پس به این ترتیب نابینا متوجه رنگ کلاه خود شد.

  • دانلود رایگان
  • بالشت